alles voor uw paard
alles voor uw paard

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Geldend voor aankopen bij Dier&Vriend en/of www.paardenspullenshop.nl

Bij alle bestellingen via www.Dier&Vriend en/of www.paardenspullenshop.nl gelden de volgende Algemene Voorwaarden:

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Dier&Vriend en/of www.paardenspullenshop.nl en op alle met Dier&Vriend en/of www.paardenspullenshop.nl aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 Indien de Klant verwijst naar zijn of haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Dier&Vriend en/of www.paardenspullenshop.nl is ingestemd.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt
1.5 Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Dier&Vriend en/of www.paardenspullenshop.nl in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.6 Dier&Vriend en/of www.paardenspullenshop.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.7 Door het gebruik van de internetsite van Dier&Vriend en/of www.paardenspullenshop.nl en of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.8 Dier&Vriend en/of www.paardenspullenshop.nl is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Dier&Vriend en/of www.paardenspullenshop.nl zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
2.2 Dier&Vriend en/of www.paardenspullenshop.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven emailadres. De Klant en Dier&Vriend en/of www.paardenspullenshop.nlO komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De elektronische bestanden van Dier&Vriend en/of www.paardenspullenshop.nl gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Dier&Vriend en/of www.paardenspullenshop.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten 100% met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en of ontbinding.

Artikel 3 Prijzen en betalingen

3.1 Alle door Dier&Vriend en/of www.paardenspullenshop.nl vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, inclusief omzetbelasting en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de internetsite vermeld en gelden voor verzending binnen Europa. Ten aanzien van bepaalde producten gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Klant gecommuniceerd.
3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
3.4 Dier&Vriend en/of www.paardenspullenshop.nl kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.5 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.6 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: zie Betalen & Verzenden.
3.7 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3.8 Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.
3.9  Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten (technische storingen inbegrepen). Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 4 Levering

4.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen zo snel mogelijk na ontvangst van de betaling (gestreefd word om dit binnen 24-48 uur te doen). De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven dat dit product tijdelijk niet leverbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per email worden gemeld.
4.3 Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
4.4 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van producten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan Dier&Vriend en/of www.paardenspullenshop.nl verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de Klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Dier&Vriend en/of www.paardenspullenshop.nl zijn voor rekening van de Klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

Artikel 6 Ruilen en herroepingsrecht

6.1 De Klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Dier&Vriend en/of www.paardenspullenshop.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Het is hierbij noodzakelijk om beeldmateriaal toe te voegen zodat wij een goed beeld van het probleem hebben , verkeerde maat , kleur ect  of wanneer een product door transport beschadigd of vervuild is dienen er ook fotos van de verpakking +inhoud toegevoegd te worden, zondat dit kunnen wij dit namelijk niet naar DPD sturen voor een onderzoek/schadeclaim.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Dier&Vriend en/of www.paardenspullenshop.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Dier&Vriend en/of www.paardenspullenshop.nl te retourneren. Dier&Vriend en/of www.paardenspullenshop.nl ruilt het product dan direct om of betaalt het goederenbedrag onmiddellijk terug. Dit kan alleen in combinatie met de (kopie) factuur voorzien van bank- of gironummer. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn en verpakt in de originele verpakking. Het product moet 100% schoon zijn, onbeschadigd,vrij van haren en in originele verpakking.Je bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten. Bij niet als nieuw te verkopen producten bedraagt de schade maximaal 100% van het aankoopbedrag van het product. Producten die vervuild retour gestuurd worden zullen beoordeeld worden als beschadigd en de kosten van het reinigen  (mits mogelijk zonder veel moeite, bijvoorbeeld enkele haren) worden als schade ingehouden op het retourbedrag. Wij raden aan hier rekening mee te houden bij het passen van producten zoals dekens/sjabrakken door er iets onder te leggen als een dunne deken of laken. Niet geaccepteerde producten(schade 100%aankoopwaarde) kunnen altijd weer terug gestuurd worden naar de koper na betaling verzending.
Retouradres : Dier&vriend,Hoofdweg 2 9695AK Bellingwolde
6.4 Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in lid 6.2 , dan draagt Dier&Vriend en/of www.paardenspullenshop.nl zorg voor de vervanging van een nieuw product.
6.5 De kosten voor het toe- en terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Klant, dit geldt ook bij het omruilen van artikelen, ook hier komen de verzendkosten voor rekening van de klant tenzij het gaat om garantiegevallen dan vergoeden wij de kosten van het retourzenden en het terug zenden van een nieuw artikel.
6.6 Artikelen die op maat gemaakt zijn voor u of in de opruiming tijdens een evenement gekocht zijn kunnen niet retour gezonden worden.
6.7 Na ontvangst van jouw mededeling dat je wilt herroepen wordt het terug te ontvangen bedrag (aankoopbedrag)zo spoedig mogelijk (meestal binnen 2 werkdagen, streven is zelfde dag) en uiterlijk binnen 14 dagen op de rekening teruggestort. Wij mogen wachten met terugbetalen totdat we de producten hebben teruggekregen, of totdat jij hebt kunnen aantonen dat de producten zijn verstuurd, welk tijdstip als eerste valt. De verzender blijft tot in ontvangstname van de zending verantwoordelijk. 
Het verzenden van een retour is op risico van de verzender wij raden daarom aan om een pakket aangetekend en/of verzekerd te verzenden.Ook kunt u een DPD- Label via ons bestellen, deze labels zijn verzekerd tot een inkoopwaarde van 500 euro.
6.8 Bij ontvangst van uw bestelling willen wij je verzoeken te controleren of alle bestelde artikelen zijn ontvangen en of er geen uiterlijke beschadigingen zijn die mogelijk veroorzaakt zijn door het transport. Bij een tijdige melding van onregelmatigheden ( binnen twee dagen na in ontvangst name, graag met foto van inhoud van pakket en de gebruikte transportverpakking) bij de klantenservice kunnen wij de transporteur aansprakelijk stellen en voorkomen we zo veel mogelijk discussie over de mogelijke oorzaak

Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid

7.1 Dier&Vriend en/of www.paardenspullenshop.nl geeft op alle goederen en materialen nooit meer garantie dan door de leverancier wordt gegeven. Garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage welke als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging.
7.2 Dier&Vriend en/of www.paardenspullenshop.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Dier&Vriend en/of www.paardenspullenshop.nl . Dier&Vriend en/of www.paardenspullenshop.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
7.3 Indien Dier&Vriend en/of www.paardenspullenshop.nl om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
7.4 Het is mogelijk dat Dier&Vriend en/of www.paardenspullenshop.nl op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Dier&Vriend en/of www.paardenspullenshop.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 8 Overmacht

8.1 In geval van overmacht is Dier&Vriend en/of www.paardenspullenshop.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9 Intellectueel eigendom

9.1 De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite berusten bij Dier&Vriend en/of www.paardenspullenshop.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële know how, methoden en concepten.
9.3 Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Dier&Vriend en/of www.paardenspullenshop.nl , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 10 Persoonsgegevens

10.1 De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door Dier&Vriend en/of www.paardenspullenshop.nl vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden: - het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres - het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site - het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins
10.2Dier&Vriend en/of www.paardenspullenshop.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
10.3 Dier&Vriend en/of www.paardenspullenshop.nl verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
11.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12 Diversen
12.1 - Identiteit van de ondernemer

Dier&Vriend en/of www.paardenspullenshop.nl

Hoofdweg 2 9695AK Bellingwolde

Telefoonnummer: 0621220078

E-mailadres: infodierenvriend@gmail.com

KvK-nummer: 55526772

Btw-identificatienummer: NL201335062B01


12.2 Gelieve alle correspondentie te zenden aan infodierenvriend@gmail.com
12.3 Wanneer door Dier&Vriend en/of www.paardenspullenshop.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Dier&Vriend en/of www.paardenspullenshop.nl deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN